Հեղինակ՝ Լիլիթ Գրիգորյան, HelpSystems Armenia-ում թեստավորման ինժեներ

20-րդ դարի կեսերին տեղեկատվության դերի ու ծավալի աճին, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ՝ ավելացել են նաև տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքները, ուստի տեղեկատվության պաշտպանությունը դարձել է շատ պետությունների ներքին ու արտաքին քաղաքականության առաջնային ուղղություններից մեկը:

Վեբ համակարգերը և ծրագրերը շատ արագ փոփոխվում են և…

Մեր QA թիմը այս դասընթացի ընթացքում ներկայացնում է սկսնակ որակի ապահովման մասնագետին անհրաժեշտ հմտությունները։ QA մասնագիտությունը շատ շերտեր ունի և սկսնակ մասնագետը պետք է տիրապետի և՛ տեխնիկական, և՛ սոֆտ հմտությունների։ Այս դասընթացը կուղղորդի սկսնակ մասնագետներին սովորելու ամենահարմար ճանապարհը՝ կարևոր կրթական աղբյուրներից մինչև պրակտիկ գիտելիքներ։

Առաջին դասում ներկայացվում է QA…

Մեր ավագ ծրագրավորող Անի Մարտիրոսյանը այս վիդեո դասընթացների ընթացքում պատմում է design pattern-ների մասին։ Design pattern-ը ծրագրավորման գործընթացի ընթացքում առաջացող խնդիրների ընդհանուր լուծումն է։ Ներածությունը դիտելով կծանոթանաք design pattern-ի գաղափարին և ամենատարածված design pattern-ներին։

Առաջին design pattern-ը, որը մենք դիտարկում ենք, Singleton-ն է։ Այն ամենահաճախ կիրառվող pattern-ներից է։ Այն…

Photo by Prateek Katyal on Unsplash
Photo by Prateek Katyal on Unsplash

Why HSA has a Performance management system?

At HelpSystems Armenia, we aim at creating an environment where our talents have everything necessary to realize their potential. The performance management system is the cornerstone of this particular objective we have.

There are five main reasons we practice the performance management system.
One of the first and obvious ones…

HelpSystems Armenia

The Armenian office of world’s leading IT management software and service providing company HelpSystems. We write about programming, QA, IT and much more.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store